OPENING KANTINI Bikini Berlin 2018
SPRING CAMPAIGN Bikini Berlin 2017
VOGUE FASHION’S NIGHT OUT Bikini Berlin 2016
PRE- & PUBLIC-OPENING Bikini Berlin 2014